Naši partneri

Partnerska saradnja (i pisma podrške) dobijena je od više akademskih institucija u cilju pružanja stručnog kadra (trenera, pedagoga, psihologa, logopeda), pomoći u vezi organizovanja, kreiranja i realizacije trenažnih i edukativnih programa, saradnje na projektima edukacije i osposobljavanja određenog kadra iz socijalno ugrožene populacije za život i rad, saradnja u angažovanju studenata za volontiranje i stručno osposobljavanje u okviru centra.